Krajobraz / Metamorfozy wyobraźni

Krajobraz / Metamorfozy wyobraźni

Krajobraz / Metamorfozy wyobraźni
Wystawa prac studentek i studentów oraz kadry naukowej kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
🔵 Centrum Sztuki Galeria EL – empora, Krużganek
🔵 20 stycznia 2022 r. godz. 18.00 – wernisaż
🔵 Wystawa czynna do 27 lutego 2022 r.
🔴 Kurator: prof. Andrzej Pniewski
We wnętrzu Galerii EL, na dwóch piętrach empory, zaprezentowane zostaną prace artystyczne i projektowe studentek i studentów Architektury Przestrzeni Kulturowych, kierunku zainicjowanego w 2014 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Dwustopniowy program studiów na tym kierunku, bazuje na artystycznych tradycjach Gdańskiej uczelni, jak również wychodzi naprzeciw współczesnym trendom w badaniu, ochronie oraz kształtowaniu krajobrazów i przestrzeni kulturowych, a w szczególności przestrzeni kulturowych miast.
Nowatorska formuła dydaktyczna opiera się na rzetelnym i zrozumiałym przekazie wiedzy, o wieloźródłowym, wielowątkowym i interdyscyplinarnym charakterze. Działając w obszarze sztuk plastycznych i projektowych, równolegle sięga do innych sfer pokrewnych, takich jak np. architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, czy rewitalizacja, i tym samym rozpoczyna proces twórczej symbiozy osobowości artysty i projektanta, określając go twórcą sztuki użytkowej. W kształceniu nacisk położony zostaje na kulturę wrażliwego projektowania, u podstaw którego umieszczony zostaje człowiek, jego środowisko, lokalna tożsamość miejsca oraz sztuka stosowana, oparte na wzajemnym szacunku i dialogu.
W 2020 roku Kierunek Architektura Przestrzeni Kulturowych – jako jedyny rodzaj studiów artystycznych reprezentujący Akademie Sztuk Pięknych w Polsce, uzyskał Certyfikat ,,Studiów z przyszłością” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Prezentowane w Galerii EL opracowania – semestralne i dyplomowe studentek i studentów tego kierunku – są wynikiem przeprowadzonych przez nich badań i wnikliwej obserwacji miejsc pobytu ludzi, kształtowanej podczas studiów świadomości społecznej oraz analizy infrastrukturalnej. Szkice, rysunki i zestawienia kolorystyczne, ujawniają ich twórczą wyobraźnię, dotykają działań zwykle niewidocznych, ale wyjątkowych, w indywidualnych relacjach człowieka i miejsca. Komponują wspólny obraz przestrzeni publicznej z dziedzictwem form zbudowanych.
Sztuka i wyobraźnia młodych artystek i artystów tworzy specyficzny, nieokreślony rodzaj energii, emanującej z otaczającej przestrzeni, jej struktur i przedmiotów. Powstałe dzieła są efektem wynikającym z oddziaływania tej energii i podlegają ocenie widza i użytkownika. Sposób akceptacji efektów wyobraźni zależy od kontekstu miejsca, rodzaju środowiska oraz metody przyswojenia. Poszczególne prace są też odzwierciedleniem talentu i umiejętności młodych twórców w konstruowaniu artystycznego detalu rzeźbiarskiego, w budowaniu estetycznych i funkcjonalnych propozycji użytkowania ulicy, placu miejskiego, czy ukształtowania zieleni parkowej.
Równocześnie z ekspozycją prac studenckich na emporze, w Krużganku Galerii EL zaprezentowane zostaną dokonania twórcze zespołu dydaktyczno-naukowego, kształtującego i realizującego program dwustopniowych studiów na kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Skip to content