OPEN CALL FOR INTERNATIONAL MAIL ART EXHIBITION

OPEN CALL FOR INTERNATIONAL MAIL ART EXHIBITION

Drogie artystki, artyści i osoby artystyczne,

zapraszamy was do wzięcia udziału w OPEN CALL’u, który organizujemy przy okazji realizacji wystawy “NADAWCA: Paweł Petasz / ODBIORCA: cały świat” (26.09-17.11.2024). Jest to zaproszenie dla wszystkich was bez wyjątku, do których dociera ta informacja, ponieważ wystawę realizujemy w duchu MAIL ART’u, stosując się do jego zasad, instrukcji i protokołów, dlatego wysyłamy w świat zaproszenie dla całej społeczności artystycznej do przysłania do nas swoich prac tradycyjną drogą pocztową!

ZASADY NASZEGO OPEN CALLA:
– no jury
– no entry fee
– technique: free (postcard, letter)
– all works are exhibited

DEADLINE: 13.09.2024

Adres do wysyłki dzieła:
Centrum Sztuki Galeria EL
ul. Kuśnierska 6,
82-300 Elbląg,
POLAND
(z dopiskiem ART IS CONTACT)

Naszą wystawą pragniemy przywołać historię ruchu artystycznego, jakim był MAIL ART, który stanowił od przełomu lat 60. i 70. jeden z wiodących nurtów sztuki konceptualnej, ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki polskiego awangardzisty w tym zakresie, Pawła Petasza. Był to artysta pełniący w owym czasie funkcję kierownika Centrum Sztuki Galeria EL, dzięki któremu instytucja posiada pokaźne archiwum dzieł „sztuki poczty” z tamtego okresu, która nie była wcześniej publicznie prezentowana. Kompozycję wystawy tworzyć będą materiały archiwalne z zasobów Galerii EL oraz prywatne zbiory rodziny Pawła Petasza, a także artystów, jego przyjaciół pozostających z nim w „twórczej międzynarodowej korespondencji”. Do naszej wystawowej narracji chcemy “wpleść” również prace współczesnych artystów i artystek, stąd pomysł na OPEN CALL, aby stworzyć dla wszystkich osób artystycznych, możliwość przesłania do nas swoich prac i wejścia w twórczy (pocztowy) dialog z twórczością Pawła Petasza. Jak mówiło jedno z haseł innego open call’a sprzed kilku dekad: “Time is not linear, and neither is mail art”, stąd podjęcie się tego zadania, które będzie próbą odpowiedzenia sobie też na pytanie – czy we współczesnym świecie, w dobie internetu, szybkiej mobilności, nowych mediów i technologii, “sztuka poczty” ma szansę ponownie zaistnieć?

Grzegorz Dziamski pisał w swoim artykule, że „mail art był zjawiskiem charakterystycznym dla sztuki lat 70., obok sztuki feministycznej, performance, sztuki video czy sztuki ziemi. O ile jednak wszystkie te zjawiska znalazły dzisiaj swoje miejsce w świecie sztuki, to mail art pozostał poza instytucjami świata sztuki, w rozlicznych archiwach, które są dzisiaj porządkowane i opracowywane. Jakie jest znaczenie i artystyczna wartość tych archiwów?” (1)

Realizując naszą wystawę “NADAWCA: Paweł Petasz / ODBIORCA: cały świat”, dołączymy do grona osób, które wciąż szukają odpowiedzi na to pytanie, nie rezygnując ze swojego entuzjazmu i wiary w to, że ART IS CONTACT, niezależnie od tego, jakimi narzędziami i praktykami posługują się artyści i artystki, żeby „skontaktować się” ze swoją publicznością. Tym razem wybraliśmy formę MAIL ART’u mając nadzieję, że będzie ona również atrakcyjną zachętą do stworzenia dzieł przez współczesne artystki i artystów, do czego bardzo zachęcamy!

Z pozdrowieniami,
Emilia Orzechowska, Maciej Bychowski, Mateusz Florczak

PS. Zapraszamy również do przeczytania tekstu Mateusza Florczaka, naszego archiwisty, który przybliża idee mail art’u, nakreślając szerszy kontekst tego zjawiska. Artykuł znajdziecie pod linkiem: https://galeria-el.pl/project/mail-art-sztuka-poczty/

————————–

(1) (http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-76c56902-25c9-4460-888d-aac2841ab275/c/Grzegorz_Dziamski.pdf)

 

—–

Dear artists,

we cordially invite you to participate in our OPEN CALL, which we are organizing in conjunction with the realization of the exhibition „SENDER: Paweł Petasz / RECEIVER: the whole world” (September 26 – November 17, 2024). This is an open invitation to all of you. We are organizing the exhibition in the spirit of MAIL ART, following its rules, instructions, and protocols. Therefore, we are sending out a call to the entire artistic community to send us their works through traditional postal mail!

RULES OF OUR OPEN CALL:
– no jury
– no entry fee
– technique: free (postcard, letter)
– all works will be exhibited

DEADLINE: September 13, 2024

Address for sending your work:
Centrum Sztuki Galeria EL
6 Kuśnierska Street,
82-300 Elbląg,
POLAND
(with a note: ART IS CONTACT)

Our exhibition aims to evoke the history of the artistic movement that was MAIL ART, which was one of the leading trends in conceptual art from the 1960s and 1970s, with a special emphasis on the Polish avant-garde artist Paweł Petasz. During that time, he was the director of Centrum Sztuki Galeria EL, thanks to whom the institution possesses a significant archive of „mail art” works from that period, which have never been publicly presented before. The composition of our exhibition will be created from archival materials from the Galeria EL collection and private collections from Paweł Petasz’s family and friends who were part of his international artistic correspondence. We also want to include works by contemporary artists and artists in our narrative, so we have come up with an idea for an OPEN CALL to create an opportunity for all artistic individuals to send us their works and engage in a creative (postal) dialogue with Paweł Petasz’s oeuvre. As one slogan from another open call from a few decades ago says: „Time is not linear, and neither is mail art,” so we are taking on this challenge, which will also be an attempt to answer the question: „Can 'mail art’ have a chance to re-emerge in today’s world, in an era of internet, rapid mobility, new media, and technology?”

As Grzegorz Dziamski wrote in his article: „MAIL ART was a phenomenon characteristic of art from the 1970s, along with feminist art, performance art, video art, and land art. While all these phenomena have found their place in the world of art today, MAIL ART remained outside the institutions of the art world, scattered in various archives that are now being organized and processed. What is the meaning and artistic value of these archives?” (1)

By realizing our exhibition „SENDER: Paweł Petasz / RECEIVER: the whole world,” we join the group of people who continue to seek answers to this question without giving up their enthusiasm and faith that ART IS CONTACT, regardless of the tools and practices used by artists and artists to „connect” with their audience. This time we have chosen MAIL ART hoping that it will also be an attractive incentive for contemporary female artists and artists to create works for this purpose. We encourage you!

Best regards,
Emilia Orzechowska, Maciej Bychowski, Mateusz Florczak

P.S. We also invite you to read Mateusz Florczak’s article about MAIL ART, which provides a broader context for this phenomenon. The article can be found at https://galeria-el.pl/project/mail-art-sztuka-poczty/

————————–

(1) (http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-76c56902-25c9-4460-888d-aac2841ab275/c/Grzegorz_Dziamski.pdf)

Skip to content