Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury

Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury

Miło nam poinformować, że Centrum Sztuki Galeria EL została beneficjentem projektu „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”.

“Projektowanie Uniwersalne Kultury – Dostępność w Instytucjach Kultury” to projekt, który podejmuje temat dostępności i włączania osób z niepełnosprawnością oraz seniorów w działania instytucji kultury. Jego celem jest poprawa dostępności instytucji kultury w przygotowaniu i realizacji oferty. Partnerem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt składa się z 4 zadań:

Zadanie 1: Przedsięwzięcie szkoleniowo-grantowe

Rezultatem będzie systemowa zmiana, polegająca na zwiększeniu dostępności, rozumianej nie tylko jako likwidacja barier technicznych, architektonicznych, ale również jako standard kreowania i projektowania oferty kulturalnej przy partycypacyjnym udziale osób z grupy docelowej projektu, tj. osób ze szczególnymi potrzebami.

Wsparcie kierowane jest do samorządowych instytucji kultury.

Zadanie 2: Program przygotowania do staży/praktyk/zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w instytucji kultury

Rezultatem będzie przygotowanie instytucji kultury do zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami, przyjęcia ich na praktyki, staże lub współpracy w ramach wolontariatu.

Wsparcie kierowane jest do samorządowych i państwowych instytucji kultury.

Zadanie 3: Budowa kompetencji w zakresie wdrażania dostępności

Rezultatem będzie zwiększenie wiedzy i kompetencji osób pracujących w sektorze kultury w kluczowych ze względu na dostępność obszarach.

Wsparcie kierowane do publicznych instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury.

Zadanie 4: Centrum Kompetencji - Pilotażowy program wsparcia o charakterze usługowym

Rezultatem będą wypracowane rekomendacje dla analogicznych centrów kompetencji w zakresie wsparcia dla instytucji kultury w obszarze prowadzonej działalności statutowej dla zgodności prowadzonych działań z wymogami dostępności.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 “Systemowa Poprawa Dostępności” Priorytetu III “Dostępność i Usługi dla Osób z Niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie 

Skip to content