Modernizacja dawnego kościoła NMP- obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

Modernizacja dawnego kościoła NMP- obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

Centrum Sztuki Galeria EL realizuje projekt pod nazwą „Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu” dofinansowany w ramach Osi priorytetowej 6- „Kultura i dziedzictwo” Działania 6.1 – „Infrastruktura kultury” Poddziałania 6.1.2 – „Instytucje kultury” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 08.08.2018 r. CS Galeria EL zamieściła na swojej stronie internetowej dokumenty postępowania w związku z ogłoszeniem przez przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, w ramach realizacji zadania „Modernizacja dawnego kościoła NMP- obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu”:

DAG.AW.1.2018

 

Skip to content