Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Centrum Sztuki Galeria EL:

Centrum Sztuki Galeria EL zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Sztuki Galeria EL.

Data publikacji strony internetowej: 30-09-2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15-02-2020

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emilia Orzechowska, emilia.orzechowska@galeria-el.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 55 625-67-81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg
Do budynku prowadzi wejście znajdujące się na dziedzińcu Galerii EL, na który wchodzi się od ul. Kuśnierskiej. Wejście jest dostosowane dla osób na wózkach.
Kasa biletowa znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Dla osób na wózkach dostępna jest kruchta zachodnia  oraz główna sala wystawiennicza (nawa) wraz z prezbiterium. Między nawą a prezbiterium umieszczony jest podjazd dla wózków. Dostęp do dwukondygnacyjnej empory zapewnia dźwig osobowy o wymiarach: 140 cm głębokość x 110 cm szerokość, szerokość drzwi otwieranych automatycznie to 90 cm; przystosowany dla osób niewidomych i słabowidzących.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w kruchcie zachodniej, obok kasy biletowej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Skip to content